Què és?

art / pedagogia / espai social

missio 01

Pràctiques artístiques contemporànies: creació, investigació, producció i difusió.
Art en relació amb l'educació, el territori i l'espai social

Missió

ACVic Centre d’Arts Contemporànies és un equipament cultural públic per a la promoció de la creació, la investigació, la producció i la difusió de propostes vinculades a les pràctiques artístiques contemporànies. És un centre compromès amb el seu entorn immediat que treballa amb el context nacional i internacional, per difondre la seva pròpia activitat, per acollir i interactuar amb experiències, artistes i actors culturals externs, en una lògica de coparticipació en l’esdevenir global de les pràctiques artístiques contemporànies.
ACVic Centre d’Arts Contemporànies es posiciona amb una línia d’acció centrada en la relació entre l’activitat educativa, el territori i la interacció social. L’art creuat amb l’educació faciliten espais de producció que s’obren a l’experimentació. S’entén la pràctica artística com una pràctica que incideix, interactua i transforma l’espai social. Des d’aquest plantejament es persegueix generar una àmbit de confluència entre la producció artística i l’acció educativa, de manera que el fet educatiu esdevé una activitat emprenedora que incorpora elements de recerca, dinamitza aspectes de producció, incentiva la participació i necessita desplegar mecanismes de visibilitat i comunicació.

ACVic Centre d'Arts Contemporànies, és resultat de la cooperació entre l’Ajuntament de Vic, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i H. Associació per a les Arts Contemporànies.

Posicionament art / pedagogia / espai social

Sovint, des de la mirada artística, la pedagogia ha estat relegada a aportar un valor complementari a la producció cultural, amb el perill de degradar-ne o disminuir-ne la qualitat i la posició crítica. Des del vessant educatiu  i d’acció social, el treball de l’artista es considera, sovint, poc obert a la col·laboració en projectes educatius o d’intervenció comunitària en contextos i institucions locals. El plantejament del centre pretén que aquestes visions contraposades no anul·lin la capacitat de definir nous escenaris i de posar en evidència que han estat superades per projectes que actuen d’una manera renovadament crítica cap a aquest tipus d’actituds.

Si la pedagogia consisteix en la producció d’experiències, coneixements i valors amb els recursos que tenim al nostre abast, si aquests recursos es vehiculen a través de la producció artística i es posen en relació amb vivències sorgides des del context, la producció de coneixements, valors i experiències poden generar polítiques culturals i aprenentatges basats en processos col·lectius.

Des d’aquest punt de partida i com a camp d’acció experimental, la relació art-pedagogia no persegueix tan sols educar a través de l’art, o buscar nous públics per a l’art, sinó que sobre tot pretén  generar situacions en les quals es possibiliti experimentar amb la transmissió de coneixements i l’intercanvi d’experiències, investigar en la producció artística, utilitzant tècniques i mitjans que permetin comunicar-ho i vehicular-ho a través de la incorporació o revitalització de dinàmiques socials. Les línies generals en les quals es fonamenta el programa d’ACVic giren al voltant de tres elements interconnectats: la producció artística, el treball pedagògic i les xarxes de relació. La correcta combinació d’aquests elements ha de permetre que públics, usuaris i agents involucrats s’incorporin progressivament en les diferents activitats artístiques que ACVic desplegui.

Centre de risc, espai d’experimentació

L’art ha de reflectir els conflictes quotidians que convergeixen en l’espai social. L’activitat que es deplega des d'ACVic ha d’incidir a través de la reflexió, la mediació o la crítica en elements controvertits de la realitat social.
Per tal de treballar des d’aquesta perspectiva d’experimentació i recerca, per tal de configurar continguts de risc i portar-los a la pràctica en el context de la realitat social, ACVic s’obre a artistes, arquitectes, dissenyadors, professors, gestors culturals, comissaris, educadors, investigadors socials i en general a una àmplia tipologia de creadors que poden compartir projectes comuns. ACVic ha de constituir-se com a plataforma d’acció cultural on el risc esdevé sinònim d’innovació, recerca i experimentació. Són en definitiva, els elements bàsics per potenciar la producció de projectes, desplegar activitats educatives i difondre’n els resultats amb eines que facin possible la seva visibilitat de la manera més adequada: amb exposicions, amb publicacions, amb la construcció d’arxius de documentació, amb la utilització de mitjans i infrastructures de comunicació.

Recerca, producció, accions educatives i de comunicació formen part de la línia programàtica tant de cada projecte com del conjunt de l’activitat del Centre. De fet es proposa un programa de manera que la gent, des de diferents registres, pugui participar-hi de forma activa. El Centre ha de ser capaç d’inserir-se en el context facilitant que en algunes de les seves activitats s’hi reflecteixin aspectes de la realitat ciutadana, comarcal i territorial. D’altra banda és important remarcar que el programa incorpora la vessant de recerca en el sentit d’incentivar projectes que desenvoluparan metodologies basades en hipòtesis de treball i la possibilitat de porta-les a terme en un àmbit més experimental. Els ingredients que es combinen per tal de construir aquest espai de recerca són: l’art amb totes les seves extensions i externalitzacions contemporànies, pedagogia des d’aquesta mirada confluent amb l’art, en tant que cerca incidir en el context social i cultural dels individus i territori com a cruïlla de fluxos, com espai de confluència i experiència social.

Estàs aquí:Inici Què és?